Tietosuojaseloste

FYSIOSENIOR OY:N tietosuojaseloste 18.10.2023                   

Tämä asiakirja sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti rekisteröidylle toimitettavat tiedot.

  1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterinpitäjä on: FysioSenior Oy

Y-tunnus 2388583-3

Kauppakatu 9, 70100 Kuopio

www.fysiosenior.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Marja Korhonen

marja.korhonen@fysiosenior.fi

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste sekä vastaanottoryhmät

Henkilötietoja käsittelyn peruste ja tarkoitus on potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (1992/785) mukaisen potilas- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen: EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c) alakohta (käsittely on tarpeen rekisteröidyn lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi). Muiden henkilötietojen osalta käsittelyperuste on asetuksen 6 artiklan 1 b alakohta (käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi).

Potilasrekisteriin kuuluvat mm. potilaan nimi, henkilötunnus, kotiosoite, muut yhteystiedot sekä kaikki hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja taikka teknisiä tallenteita, jotka sisältävät asiakkaan terveydentilaa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja.  Näin kerättyjä tietoja käytetään terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen ja siihen kiinteästi liittyviin toimintoihin. Asiakkaan yhteystietoja voidaan käyttää lain sallimalla tavalla myös palveluiden markkinointiin. Sähköinen suoramarkkinointi kuluttaja-asiakkaalle edellyttää erillistä suostumusta.

Rekisterinpitäjä voi käyttää potilastietojen käsittelyssä alihankkijoita, kuten sähköisiä potilastietojärjestelmiä tuottavia yrityksiä tai muita terveydenhuollon palveluntuottajia. Tällöin sopimuskumppanin kanssa laaditaan EU:n tietosuoja-asetuksen 28 artiklan ja potilasasiakirja-asetuksen (298/2009) 5 §:n edellyttämä sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Potilastiedot ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden piirissä (Potilaslaki 13 §, 14 § ja rikoslain 38 luvun 1 ja 2 §).  Potilastietoja ei luovuteta sivullisille ilman lakiin perustuvaa syytä tai asiakkaan nimenomaista ja erikseen saatua kirjallista suostumusta. Sivullisella tarkoitetaan muita kuin asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvia henkilöitä.

Säännönmukaisesti asiakkaan henkilötietoja luovutetaan edellä mainittujen perusteiden täyttyessä seuraaville tahoille: asiakkaan hoitosuhteen vaatiessa hoitoon osallistuville terveydenhuollon ammattilaisille asiakkaan luvalla. Potilastietojärjestelmän ylläpitäjälle Finnish Nets Solutions Oy:lle (Diarium) ylläpitäessään potilastietojärjestelmää.

 

  1. Henkilötietojen säilytysaika

 

Potilastietoja säilytetään niin pitkään kuin laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sen perusteella annettu potilasasiakirja-asetus (94/2022) edellyttävät. Pääsääntöisesti potilastietoja säilytetään asetuksen mukaisesti 12 vuotta potilaan kuolemasta, tai mikäli kuolemasta ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä.

Muiden kuin terveydenhuollon palveluiden osalta (tuotemyynti/kuntosaliasiakkuus) säilytysaika on 2 vuotta. Peruste on sopimusvelvollisuuksista suoriutuminen ja erityistilanteessa rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttaminen.

 

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää sinusta kerättyjä tietoja nähtäville sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai pyytää käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa tietojen käsittelyä. Mikäli kyseessä on sähköisesti tuotettu tieto jonka käsittely perustuu sopimukseen, on sinulle myös oikeus saada sinusta kerätyt automaattisesti käsitellyt tiedot siirretyksi sähköisesti järjestelmästä toiseen.

Siltä osin kuin tietojen säilytys perustuu lakiin, ei rekisteröidyllä ole ehdotonta oikeutta vaatia potilastietoja poistettavaksi tai oikeutta vastustaa tai rajoittaa tietojen lakisääteistä käsittelyä tietosuoja-asetuksen sallimalla tavalla. Hoidon yhteydessä annettavat pakolliset tiedot on lueteltu yllä viitatun STM:n potilasasiakirja-asetuksen 10 §:ssä.

 

  1. Oikeus peruuttaa suostumus

Potilastietojen käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen, vaan on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvollisuus. Milloin (muiden kuin lakisääteisten potilas-) tietojen käsittely perustuu suostumukseen, on sinulla rekisteröitynä oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vielä kuitenkaan lopeta henkilötietojen käsittelyä, mikäli käsittelylle on muu tietosuoja-asetuksen 6 artiklassa mainittu tai lainsäädännöllä säädetty peruste.

 

  1. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tehdä tietojesi käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle. Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto www.tietosuoja.fi

  1. Henkilötietojen antaminen on palvelun suorittamisen lakisääteinen edellytys

Henkilötietojen (nimi, yhteystiedot, kotipaikka, henkilötunnus jne.) antaminen on terveydenhuollon palveluiden antamisen edellytys ja perustuu potilaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin ja asetukseen. Potilastietojen tallentamisesta lakisääteiseen kansalliseen Kanta-arkistoon informoidaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (784/2021) edellyttämällä tavalla Kelan Kanta-palveluiden omilla lomakkeilla tavalla erikseen. Annettu Kanta-informointi kirjataan myös suoraan Kanta-palveluihin erikseen tämän palveluntuottajan potilasrekisteristä.

  1. Automaattinen päätöksenteko tai profilointi

Rekisterinpitäjän hallinnoimien henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

  1. Tietojen käyttötarkoituksen muutoksesta on ilmoitettava asiakkaalle

Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot alun perin kerättiin, on rekisterinpitäjän tietosuoja-asetuksen mukaisesti ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tämän lisäksi on huomioitava, että lakisääteisten potilastietojen käyttötarkoituksen on muutoksen jälkeenkin oltava potilassalaisuutta koskevan lainsäädännön sallimat.

Scroll to Top